LUE LISÄÄ: ARVOT JA EETTISET OHJEET, TIETOSUOJASELOSTE

1) Hoitola Reflexan arvot ja eettiset ohjeet

I Luottamus
Arvostan asiakkaani luottamusta. Tähän sisältyvät asiakkaan yksityisyyden kunnioittaminen, vaitiolovelvollisuuden noudattaminen ja rehellisyys asiakasta kohtaan sekä oman ammattitaitoni ylläpitäminen ja kehittäminen asiakkaan hyväksi.

II Kunnioitus
Kunnioitan asiakkaani ihmisyyttä. Tähän sisältyvät asiakkaan kohtelu oikeudenmukaisesti, yksilöllisesti, hienotunteisesti ja tasa-arvoisesti. Kunnioitan asiakkaan itsemääräämisoikeutta sekä hänen oikeuttaan omiin arvoihinsa ja mielipiteisiinsä.

III Vastuullisuus
Olen vastuullinen. Tähän sisältyvät hoidon tavoitteiden asettaminen yhdessä asiakkaan kanssa sekä niihin pyrkiminen yhteistyössä muiden terapeuttien ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa sen mukaan, mikä kulloinkin on parhaaksi asiakkaan terveydelle ja hyvinvoinnille. Noudatan työssäni terapeuttina ja ammatinharjoittajana Suomen lakeja ja säädöksiä ja toimin siinä rehellisesti ja parhaan tietoni ja taitoni mukaan. Kunnioitan ympäristöä ja luontoa ja otan huomioon kestävän kehityksen periaatteet liiketoiminnassani.

Päivitetty 18.5.2017

2) Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Hoitola Reflexa
Y-tunnus 225 5246-3
Käyntiosoite: Kauppakatu 9 A, 40100 Jyväskylä
Puh: 050 354 8102

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Laatunen Päivi
Postiosoite: Kauppakatu 9 A, 40100 Jyväskylä
Puh: 050 354 8102
Sähköposti: hoitola.reflexa@gmail.com

Hoitola Reflexan asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, y-tunnus, asema organisaatiossa, syntymäaika, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun se on saatettu sähköiseen muotoon.

Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Luottamuksellisten tietojen, kuten luottokortti- ja pankkitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL-salattua yhteyttä. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Käyttäjällä on oikeus lopettaa milloin tahansa palvelujen käyttäminen. Käyttäjän henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Viimeistään tiedot hävitetään, kun asiakkuuden päättymisestä on kulunut kuusi vuotta.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimukseen.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Päivitetty 17.1.2023

© 2017 HOITOLA REFLEXA/Päivi Laatunen
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!